Zamów bezpłatny kosztorys! +43 1 505 9744 0

Certyfikat jakości

Interlingua jako pierwsza agencja tłumaczeniowa w Austrii w 2006r. otrzymała certyfikat EN ISO 17100.

Każdy nasz tłumacz i korektor musi spełniać wymagania powyższej normy. 


   

  Pobierz-PDF (199kb)


 


Norma ustanawia następujące wymagania, które muszą zostać spełnione przez tłumaczy i weryfikatorów:

3.1.3 Kompetencje zawodowe tłumaczy

Tłumacze powinni mieć następujące kompetencje:

a) Kompetencje tłumaczeniowe

Zdolność tłumaczenia treści zgodnie z wymaganiami określonymi w 5.3.1, w tym zdolność rozwiązywania problemów związanych ze zrozumieniem i tworzeniem treści językowych oraz zdolność przełożenia na treść w języku docelowym zgodnie z umową między klientem a TSP oraz innymi specyfikacjami projektu.

b) Kompetencje językowe i tekstowe w języku źródłowym i docelowym

Zdolność rozumienia języka źródłowego, biegłe posługiwanie się językiem docelowym i ogólna bądź specjalistyczna wiedza na temat konwencji tekstowych. Kompetencje językowe i tekstowe obejmują zdolność stosowania tej wiedzy podczas tłumaczenia lub tworzenia innych treści w języku docelowym.

c) Kompetencje badawcze i w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji

Zdolność skutecznego zdobywania dodatkowej wiedzy językowej i specjalistycznej koniecznej do zrozumienia tekstu źródłowego oraz stworzenia tekstu docelowego. Kompetencje badawcze wymagają także doświadczenia w korzystaniu z narzędzi badawczych oraz zdolności tworzenia właściwych strategii efektywnego wykorzystywania dostępnych źródeł informacji.

d) Kompetencje kulturowe

Zdolność korzystania z informacji dotyczących norm zachowania, aktualnego nazewnictwa, systemu wartości i specyfiki lokalnej, które charakteryzują kulturę języka źródłowego i docelowego.

e) Kompetencje techniczne

Wiedza, zdolności i umiejętności konieczne do realizacji zadań technicznych w ramach procesu tłumaczenia poprzez wykorzystanie zasobów technicznych, w tym narzędzi, programów i systemów informatycznych wspierających cały proces tłumaczenia.

f) Kompetencje dziedzinowe

Zdolność rozumienia treści stworzonej w języku źródłowym i odtworzenia jej w języku docelowym z użyciem odpowiednego stylu i terminologii.

3.1.4 Kwalifikacje tłumacza

TSP powinien określić kwalifikacje tłumaczy do świadczenia usługi zgodnie z wymaganiami niniejszej Normy Międzynarodowej poprzez uzyskanie od tłumacza dokumentów potwierdzających spełnienie przynajmniej jednego z poniższych kryteriów:

a) uzyskanie na uczelni wyższej uznanego dyplomu ukończenia studiów w dziedzinie tłumaczenia,

b) uzyskanie na uczelni wyższej uznanego dyplomu ukończenia studiów z dowolnej innej dziedziny oraz dwuletnia praktyka w pełnym wymiarze w zakresie tłumaczenia,

c) pięć lat praktyki w pełnym wymiarze w zakresie tłumaczenia.

3.1.5 Kompetencje zawodowe weryfikatorów

TSP powinien dopilnować, by weryfikatorzy posiadali wszystkie kompetencje tłumacza określone w 3.1.3, kwalifikacje określone w 3.1.4 oraz praktykę w zakresie tłumaczenia i/lub weryfikacji tekstów z danej dziedziny.

1) Treść pochodzi z oficjalnej polskojęzycznej wersji normy PN-EN ISO 17100, wydanie: 2015-06-01