Zamów bezpłatny kosztorys! +43 1 505 9744 0

Ogólne warunki handlowe


 Pobierz PDF (287kb)


1. Zakres usług

1.1 O ile nie uzgodniono inaczej, dla zakresu usług obowiązują następujące warunki:

1.2 Zamawiający zobowiązany jest poinformować o celu wykorzystania tłumaczenia, np. czy ma ono posłużyć

1.2.1 tylko jako informacja,

1.2.2 jako podstawa publikacji i reklamy,

1.2.3 do celów prawnych lub procedur patentowych lub

1.2.4 innemu celowi, w ramach którego tłumaczony tekst musi być potraktowany przez tłumacza w sposób szczególny.

1.3 Zamawiający może wykorzystać tłumaczenie jedynie w podanym celu. W przypadku, gdy Zamawiający wykorzysta tłumaczenie w celu innym niż ten, który został podany i wykonany w ramach zamówienia, Zamawiającemu nie przysługuje roszczenie rekompensaty za szkody względem firmy Interlingua, zwanej dalej Wykonawcą.

1.4 W przypadku gdy Wykonawca nie zostanie poinformowany o celu tłumaczenia, Wykonawca wykonuje tłumaczenie mające posłużyć jako informacja (patrz 1.2.1) w oparciu o najlepszą wiedzę.

1.5 O ile nie ustalono inaczej, Wykonawca winien przekazywać tłumaczenia w formie elektronicznej.

1.6 O ile nie ustalono inaczej, obowiązują formalne wytyczne punktu 6.3 normy DIN 2345 („Zlecenia tłumaczenia”).

1.7 Jeżeli Zamawiający życzy sobie użycia określonej terminologii, musi o tym fakcie poinformować Wykonawcę przekazując mu jednocześnie odpowiednie materiały. Dotyczy to również wariantów językowych.

1.8 Poprawność merytoryczna i językowa tekstu źródłowego leży tylko i wyłącznie w gestii klienta.

1.9 Wykonawca ma prawo do przekazania zlecenia osobom trzecim tytułującym się równymi kwalifikacjami. Pozostaje on wówczas nadal wyłącznym Wykonawcą.

1.10 Nazwisko/nazwa Wykonawcy może zostać dołączone/a do opublikowanego tłumaczenia tylko wtedy, gdy tekst został przetłumaczony przez niego w całości, względnie gdy nie naniesiono żadnych zmian, na które Wykonawca nie wyraził zgody.

1.11 Przedmiot zlecenia nie obejmuje sprawdzenia, czy terminologia użyta w ramach tłumaczenia jest odpowiednia, by mogła się przyczynić się do osiągnięcia pożądanych przez Zamawiającego skutków prawnych lub by wykluczyć niepożądane skutki prawne. Taka czynność może zostać wykonana jedynie przez radcę prawnego, który jest obeznany z przepisami prawnymi, do których nawiązuje przetłumaczony tekst. W celu znalezienia odpowiedniego radcy prawnego zaleca się nawiązanie kontaktu z lokalnymi placówkami handlu zagranicznego.


2. Wynagrodzenie

2.1 Wynagrodzenie (ceny) za tłumaczenia ustalane są na podstawie stawek (cennika) Wykonawcy, które obowiązują w poszczególnych rodzajach tłumaczenia. Tłumaczenia rozliczane są na podstawie objętości (linijki tekstu/słowa) przetłumaczonego tekstu, z wyjątkiem dokumentów. Dokumenty rozliczane są w oparciu o liczbę stron. 1 linijka = 45 znaków (bez spacji), 1 strona = ok. 30 linijek maszynopisu (format DIN A4). Minimalna rozliczana stawka równa jest dwóm stronom tekstu.

2.2 Usługi wykraczające poza ramy zwykłego przetwarzania tekstu będą rozliczane po uprzednim uzgodnieniu (np. szablony dostarczane w specjalnych formatach pliku; klient wymaga szczególnej szaty graficznej, wymagającej własnego oprogramowania).

2.3 W przypadku, gdy uzgodniona usługa, z przyczyn, za które

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, nie zostanie wykonana, na przykład dlatego, iż nie udostępnił on tekstu lub naruszył inne obowiązki współpracy, Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo do zapłaty kwoty 50% wynagrodzenia umownego, naliczanej z tytułu nie zrealizowanej usługi lub częściowej usługi. „Kompensacja” zgodnie z § 1168 Austriackiego Kodeksu Cywilnego (niem. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) jest jednoznacznie niemożliwa.”

2.4 Jeżeli przedstawiono kosztorys, obowiązuje on tylko wtedy, gdy został przedstawiony w formie pisemnej.

2.4.1 Wszelkie inne kosztorysy traktowane są wyłącznie jako niewiążące wytyczne.

2.4.2 Kosztorysy powstają w oparciu o najlepszą wiedzą, nie można jednak zagwarantować ich poprawności. Jeśli po wykonaniu zlecenia koszty jego realizacji wyniosą więcej niż 15% w stosunku do pierwotnych założeń, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Wykonawcę. W przypadku gdy przekroczenie kosztów do 15% w stosunku do pierwotnych założeń było nieuniknione, osobne poinformowanie o tym fakcie nie jest konieczne, a koszty te zostaną naliczone bez dalszego postępowania.

2.5 Kosztorysy, które zostały przedstawione bez wglądu w dokumenty mają charakter niewiążący. Zamawiający jest zobowiązany, również bez informacji wynikającej z punktu 2.4.2 do uregulowania faktycznych kosztów z tytułu tłumaczenia zgodnie z punktem 2.1, o ile Wykonawca nie przedstawi nowego kosztorysu.

2.6 O ile nie uzgodniono inaczej, zmiany w zleceniu lub zlecenia dodatkowe mogą zostać naliczone wg uzgodnionych cen.

2.7 Podwyżki wynagrodzenia będące przedmiotem zbiorowych układów pracy uprawniają Wykonawcę do korekty cen po wykonaniu zlecenia.

2.8 Obowiązuje zachowanie wartości roszczeń wraz z należnościami ubocznymi. Za podstawę obliczania zachowania wartości służy miesięcznie ogłaszany Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych autorstwa Austriackiego Urzędu Statystycznego lub inny zastępujący go indeks.

Podstawą obliczenia jest wartość indeksu obliczona w miesiącu, w którym zawarto umowę. Wahania wartości indeksu w górę lub w dół rzędu do 2,5% włącznie nie są brane pod uwagę. Tolerancję tę oblicza się każdorazowo na nowo przy wahaniach w górę lub w dół, przy czym pierwsza wartość indeksu znajdująca się poza obowiązującą w danej chwili tolerancją stanowi podstawę zarówno do zmiany kwoty wierzytelności jak również do obliczania nowego zakresu tolerancji. Wyznaczone w ten sposób kwoty należy zaokrąglić do jednego miejsca po przecinku.

2.9 W przypadku weryfikacji tłumaczeń obcych naliczona może zostać pełna opłata jak za tłumaczenie wykonane po raz pierwszy.

2.10 Z tytułu prac wykonanych w trybie ekspresowym lub podczas weekendu mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.


3. Dostawa

3.1 Terminy lub okresy realizacji dostawy usług świadczonych przez Wykonawcę są wiążące tylko na podstawie pisemnego porozumienia i spełnienia terminowych obowiązków współpracy Zamawiającego, w szczególności takich jak terminowe dostarczenie dokumentów do przetłumaczenia i powodują, że Zamawiający może odstąpić od umowy po ustaleniu wyraźnego i uzasadnionego terminu dodatkowego, wynoszącego jednakże zawsze co najmniej 14 dni.

3.2 Wyznaczenie terminu lub okresu realizacji dostawy ma charakter transakcji terminowej, jeśli została ona wyraźnie określona na piśmie jako „terminowa”.

3.3 Terminy lub okresy realizacji dostaw ulegają przedłużeniu również w przypadku transakcji terminowych, w każdym razie do tego stopnia, w którym Zamawiający znajduje się w zwłoce w kwestii spełnienia obowiązku współpracy.

3.4 Jeżeli dostawa nie jest możliwa w ustalonym terminie lub w obrębie ustalonego okresu realizacji zgodnie z punktem 3.1 w wyniku usterki sprzętu komputerowego po stronie Wykonawcy, Zamawiający zostanie o tym natychmiast poinformowany. Zostanie mu przedstawiony również najbliższy możliwy termin realizacji. W przypadku opóźnień z tego powodu możliwe jest odstąpienie dopiero w przypadku ustalenia przedstawionego w pkt 3.1. dodatkowego terminu, również wtedy, gdy pierwotny termin nie został dochowany.

3.5 W przypadku braku innych ustaleń, dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego pozostają u Zamawiającego po wykonaniu zlecenia tłumaczenia. Nie jest on zobowiązany do ich przechowywania lub obchodzenia się z nimi w jakikolwiek sposób. Wykonawca powinien jednak zapewnić, by dokumenty nie zostały użyte w sposób niezgodny z umową.


4. Siła wyższa

4.1 W przypadku wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Siła wyższa uprawnia zarówno Wykonawcę jak i Zamawiającego do odstąpienia od umowy. Zamawiający zobowiązany jest jednak do zrekompensowania Wykonawcy poczynionych do tej pory wydatków lub wyświadczonych usług.

4.2 Za siłę wyższą uważa się w szczególności: zdarzenia losowe, spory pracownicze, działania wojenne, wojnę domową, wystąpienie nieprzewidzianych przeszkód, które okazały się mieć kluczowy wpływ na zdolność Wykonawcy do wykonania swojej pracy zgodnie z ustaleniami.


5. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

5.1 Wszelkie zgłoszenia wad względnie reklamacje dotyczące jakości tłumaczenia należy przedkładać w przeciągu czterech tygodni od daty dostawy (przekazania do urzędu pocztowego). Zamawiający winien wykazać i udokumentować wady w odpowiedni sposób na piśmie.

5.2 W celu usunięcia wad Zamawiający winien jest wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni okres i możliwości ich poprawy. Jeśli odmówi, Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wady. Jeżeli wady zostaną usunięte w odpowiednim terminie przez Wykonawcę, Zamawiający nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny.

5.3 Jeżeli Wykonawca dopuści do upłynięcia dodatkowego terminu, nie usuwając wady, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia (obniżenie ceny). W przypadku drobnych wad nie znajduje zastosowania prawo do odstąpienia lub pomniejszenia wynagrodzenia.

5.4 Roszczenia z tytułu rękojmi nie uprawniają Zamawiającego do wstrzymania uzgodnionych płatności lub potrąceń.

5.5 W przypadku tłumaczeń, które mają zostać wykorzystane w zespole drukującym, odpowiedzialność za wady ma miejsce tylko wtedy, gdy Zamawiający wyraźnie poda w umowie, że zamierza opublikować tekst jak również gdy Wykonawcy zostaną przedstawione odbitki korektowe (autokorekta) włącznie z wersją tekstu, po której nie wprowadzi się już więcej zmian. W takim przypadku Wykonawcy należy zapłacić uzasadnioną kwotę z tytułu korekty lub uregulować naliczone przez Wykonawcę wynagrodzenie godzinowe.

5.6 W przypadku tłumaczeń tekstów trudnych do odczytania, nieczytelnych lub niezrozumiałych Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Dotyczy to także korekty tłumaczeń wg pkt 2.9 oraz 5.5.

5.7 Poprawki stylistyczne i ujednolicenie tekstu z konkretną terminologii (szczególnie w przypadku terminów branżowych i wewnątrzzakładowych) nie są uznawane jako wady tłumaczeń.

5.8 W przypadku skrótów występujących w ramach danego zlecenia, które nie zostały podane lub wytłumaczone przez Zamawiającego w chwili składania zamówienia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

5.9 Za prawidłowe odtworzenie nazw i adresów w dokumentach, które nie zostały zapisane w alfabecie łacińskim, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W takich przypadkach zaleca się Zamawiającemu, by dokonał zapisu nazwisk nazw własnych na osobnej kartce drukowanymi literami w alfabecie łacińskim. Dotyczy to również nieczytelnych nazwisk oraz liczb w aktach urodzenia lub innych dokumentach.

5.10 Odtworzenie liczb następuje tylko na podstawie rękopisu. Nie ponosimy odpowiedzialności za przeliczanie liczb, miar, walut i tym podobnych.

5.11 Za dostarczane przez Zamawiającego rękopisy, oryginały itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jako depozytariusz w rozumieniu Austriackiego Kodeksu Cywilnego (niem. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) przez okres czterech tygodni po realizacji, o ile nie zostały one zwrócone wraz z dostawą do Zamawiającego. Obowiązek ubezpieczenia nie obowiązuje. Dla zwrotów obowiązuje odpowiednio punkt 3.5. W przypadku zapewnienia tłumaczy pisemnych i ustnych Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem winy w wyborze zgodnie z § 1315 Austriackiego Kodeksu Cywilnego (niem. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB).

5.12 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonane korekty wg pkt 2.9, gdy nie został mu udostępniony tekst źródłowy.

5.13 W przypadku dostawy tłumaczeń poprzez transfer danych (jak np. e-mail, modem, itp.) Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe w ten sposób wady i uszkodzenia (np. zainfekowanie wirusem, naruszenie obowiązku zachowania tajemnic), z wyjątkiem przypadków rażącej winy ze strony Wykonawcy.


6. Odszkodowanie

6.1 Granicą wszelkich roszczeń o odszkodowanie względem Wykonawcy, jest, o ile nie ustalono niczego obowiązkowego w przepisach, wysokość faktury (netto). Wyjątek od tego ograniczenia stanowią przypadki, gdy szkoda powstała na skutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Odpowiedzialność za utratę zysków lub szkody następcze nie ma miejsca.

6.2 Jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne, roszczenia o odszkodowanie ograniczają się do wysokości sumy, która w konkretnym wypadku zostanie pokryta przez ubezpieczenie.


7. Płatność

7.1 O ile nie uzgodniono inaczej płatność winna nastąpić w gotówce przy wykonywaniu tłumaczenia lub bezpośrednio po dostawie. Wykonawca ma prawo żądać odpowiedniej zaliczki. Od klientów nieinstytucjonalnych oraz zagranicznych Wykonawca może zażądać zapłaty z góry pełnej sumy z tytułu wykonania zlecenia. W przypadku gdy uzgodniono odbiór tłumaczenia, a Zamawiający nie odbierze go na czas, w dniu oddania zrealizowanego tłumaczenia do odbioru powstaje obowiązek zapłaty przez Zamawiającego.

7.2 W przypadku powstania zwłoki w płatnościach Wykonawca jest uprawniony do zatrzymania dostarczonych w ramach zlecenia dokumentów (np. rękopisów do tłumaczenia). W przypadku spóźnień w płatnościach naliczone zostaną odsetki za zwłokę w wysokości 12 % rocznie.

7.3 W przypadku nieprzestrzegania ustalonych terminów płatności między Zamawiającym a Wykonawcą, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania pracy nad powierzonymi mu zleceniami tak długo, aż Zamawiający wywiąże się ze swoich zobowiązań finansowych. Odnosi się to również do zleceń, w przypadku których ustalono „sztywny” termin dostawy (patrz punkt 3.1). Jeśli wartość zobowiązania finansowego jest w stosunku do wartości dokumentu nieznaczna, wartość zatrzymanych dokumentów może wynieść nie więcej niż wartość zobowiązania finansowego. W przypadku wstrzymania pracy względem Wykonawcy nie powstają z jednej strony żadne roszczenia prawne, z drugiej natomiast fakt ten nie narusza w żaden sposób jego praw.


8. Obowiązek zachowania tajemnicy

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy. Ma on zapewnić, że podmioty, którym powierzy wykonanie usługi, zobowiążą się do zachowania tajemnicy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie tego obowiązku przez podmioty, którym zlecono wykonanie zlecenia, z wyjątkiem przypadków rażącej winy w wyborze takiego podmiotu.


9. Wyłączność

Zamawiający zobowiązuje się do niezawierania jakichkolwiek relacji biznesowych z podwykonawcami zatrudnionymi przez Wykonawca przez okres 12 miesięcy od momentu zakończeniu zlecenia.


10. Zwolnienie z odpowiedzialności z tytułu pozwów i szkód przez Zamawiającego

Zamawiający oświadcza, że ​​posiada uprawnienia do tłumaczenia i edycji tekstu. Zamawiający zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu pozwów i szkód względem osób trzecich wynikających z braku upoważnienia do zleconych tłumaczeń.


11. Właściwość miejscowa

Miejscem wykonania świadczenia w ramach wszystkich stosunków umownych, które podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom Handlowym, jest siedziba Wykonawcy. W przypadku sporów prawnych dotyczących istnienia lub braku takiego stosunku prawnego oraz sporów wynikających z takich stosunków umownych przy pozwach Wykonawcy właściwością miejscową sądu jest według wyboru Wykonawcy właściwość miejscowa Wykonawcy lub ogólna właściwość miejscowa sądu Zamawiającego, natomiast w przypadku pozwów kierowanych przeciwko Wykonawcy tylko i wyłącznie ogólna właściwość miejscowa sądu Zamawiającego Wykonawcy. Prawem obowiązującym jest prawo austriackie.


12. Zobowiązania wynikające z umowy

Także w przypadku gdy poszczególne punkty są bezskuteczne, w swej pozostałej części zgodnie z przepisami umowa jest nadal wiążąca.


13. Inne (Poczta elektroniczna)

Każde oświadczenie przesłane przez Wykonawcę pocztą elektroniczną, informacje i potwierdzenia dostarczenia są interpretowane przez Zamawiającego jako dostarczone, gdy wiadomość e-mail zostanie wysłana na ostatni podany przez Zamawiającego adres e-mail pod warunkiem, że Wykonawca nie jest konsumentem w rozumieniu § 12 austriackiej ustawy o handlu internetowym (niem. E-Commerce Gesetz, ECG).

Stan na 2016 r.